ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası bir standart olup kuruluşlarda uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.
ISO 9001.

ISO 9001 Belgesi için: +90 (216) 640 11 01

Günümüz piyasasında bilgi, iletişim ve teknoloji alanında atılan büyük atılımlar kıyasıya bir rekabet doğurmuş ve şirketleri büyük bir yarış içerisine sokmuştur. Dünyada ticaretin küreselleşmesi sonucunda rekabetin sınırları genişlemiş, rekabete katılanların sayısı gün geçtikçe artmıştır ve bu rekabete dahil olanların kalitesi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Artık tüketiciler daha bilinçli ve daha bilgili duruma gelmiş ve tüketicilerin beklentileri büyük bir sıçrama yapmıştır. Bu rekabet koşullarında tüketici beklentilerini karşılamak yerinde saymak anlamına gelmekte, bunun yerine tüketicilerin beklentilerini aşmak gerekmektedir. Küreselleşme sonucu tüm dünyada yaşanan değişimin ve gelişimin hızı artmış, teknoloji alanındaki ilerlemeler insan aklının alamayacağı şeyleri olanaklı hale getirmiştir. Artık değişime, gelişime ve bunların hızına yetişemeyen şirketlerin var olabilmesi çok zor bir hale gelmiştir. Hangi sektörde olursa olsun, firmaların bu zor koşullarda varlıklarını sürdürebilmesi, müşterilerinin beklentilerini karşılayabilecek mal veya hizmet üretmeleri sayesinde mümkün olacaktır. Bundan dolayı firmalarda tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm evreleri içeren ve sürekli iyileşmeyi amaçlayan ISO 9001’in uygulanması, piyasada var olmak isteyen şirketler için kaçınılmaz olmuştur. Kalite Yönetim Sistemi, yayımlandığından beri en fazla ilgi gören ve uygulanan uluslararası standart haline gelmiştir.

Bu standart, firmaların müşteri memnuniyetlerinin arttırılması doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

iso 9001 belgesi, Kalite Yönetim Sistemi'nin oluşturulması sırasında uyulması gereken koşulları tanımlayan ve belgelendirmeye temel oluşturan standarttır. Bunun yanı sıra, ISO’nun yayımlamış olduğu kılavuz standartlar da mevcuttur. ISO 9001 sertifika ve kılavuz standartlar, ISO 9000 ailesi olarak isimlendirilmektedir.

Aşağıda belirtilen standartlar ailesi, her büyüklükteki ve türdeki firmanın etkili bir Kalite Yönetim Sistemi meydana getirmesi ve uygulaması için geliştirilmiştir.

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri -Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
  • Sistemin ana esaslarını açıklayıp kalite yönetim sistemleri jargonunu tanımlar. Bir çeşit sözlüktür.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Koşullar
  • Bir firmanın müşteri ve uygulanabilir mevzuat koşullarına denk gelen ürünleri veya hizmeti temin etme becerisi olduğunu ispat etmesi gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflediğinde uyacağı sistemin koşullarını açıklar. Belgelendirmesi yapılan standart budur.
 • ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri-Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz
  • Sistemin etkin ve verimli kullanılması için rehber bilgiler sağlar. ISO 9004’ün hedefi, firmanın verimliliğinin iyileştirilmesi ve müşteriler ile tüketicilerin memnuniyetinin temin edilmesidir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almak isteyen firmalar, ISO 9001:2008 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalıdır. Meydana getirilecek bu sistem, firmanın mal veya hizmet üretmesine etkisi olan tüm süreçleri içine almalıdır. Sözü edilen kalite yönetim sistemi uygulanabilecek bir programdan ziyade bir belgeler bütünüdür. Bu belgeler basılı veya dijital herhangi bir biçimde veya ortamda olabilir. Standardın ihtiyacı olan bütün çalışmalar yapıldıktan sonra (belgelemelerin ve gerekli kayıtların oluşturulması, iç denetimlerin ve Yönetimin Gözden Geçirmesi(YGG) çalışmalarının yapılması vb.) belgeyi almak isteyen firmalar üçüncü taraf denetim için kendilerine belgelendirme şirketi seçer. Seçilen şirket, meydana getirilen kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2008 standardına uygun olup olmadığını, mal veya hizmet kalitesine etki eden tüm süreçleri içerip içermediğini denetler. Denetimler sonucunda belgelendirme isteyen firmanın oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile standartlar arasında büyük farklar yoksa, firma ISO 9001:2008 belgesi almaya hak kazanır ve en kısa sürede belgelendirme yapılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmaların yöneticileriyle yapılan görüşmeler, neticelerin personel-yönetici ilişkilerini geliştirdiğini, kalite bilincini, üretkenliği ve verimliliği arttırdığını gözler önüne sermiştir. ISO 9001, firma içi inceleme, YGG(Yönetimin Gözden Geçirmesi), düzeltici ve önleyici çalışma koşullarıyla devamlı iyileştirme temin eder.

Bu sistemin uygulanması firmalara tahmin edemeyecekleri kadar faydalı olabilir. Hazırlık sürecinin iyi değerlendirilmesi ve ISO 9001 koşullarının da ilerisine gidilmesi durumunda sistem, firmanın rekabet gücünü büyük ölçüde arttırabilir. Daha önceleri kusursuz olarak görünen, zamanla yetersiz kalabilir. Sabit durmak gerilemektir ve bu yüzden “ISO 9001 duvarda asılı bir belgeden fazlasıdır.”
Bu sistem, firmaların uluslararası standartlarda çalıştığını ve firmaların kaliteyi önemsediğini göstermekle beraber müşteri memnuniyetine pozitif katkı sağlar.

ISO 9001'in faydalarını kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Müşteriyle aralarındaki ilişkiyi iyileştirmeye yoğunlaşan firmadaki müşteri bazlı şikayetler azalırken, müşteri memnuniyeti ve sadakati artar.
 • Müşteri isteklerinin ve beklentilerinin ön planda tutulması ürün tasarımının daha iyi olmasını sağlar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini de azaltır.
 • Kaliteye odaklanıldığından kalitesizlik hizmet veya ürün maliyetlerini en aza indirir.
 • Çalışmaların daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkili bir yönetim gerçekleştirilmiş olur.
 • Bu sistem sayesinde yönetim, firmasını tüm açılardan daha iyi kontrol altında tutarak daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm problemler sistematik şekilde irdeleneceğinden, firmanın sürekli gelişmesini sağlar.
 • Personelin katılımı sağlanarak motivasyon ve çalışma heyecanını arttırır.
 • Her alanda sürekli iyileştirmeye gidildiği için nitelikli personel oranı artar.
 • Bölümler arası sorunların çözümünde kullanılan sistematik yaklaşım verimliliği arttırır.
 • Süreçler ve işlevler arasındaki tanımlanmış işleyiş, firma içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Firmanın kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma olanağı sağlayarak rakiplerle aradaki farkı açar.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Firmanın kurumsal kimliğinin olması, beraberinde istikrarı da getirir.

ISO 9001 Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım