ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminde TÜRKAK akreditasyonuyla hizmet veren A1 Belgelendirme; bu konuda en geniş kapsama sahip belgelendirme kuruluşlarından biridir.
ISO 50001.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

2 MAYIS 2007 yılında çıkarılan ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.

Enerji alanında 70 ‘i aşkın ülkenin üst düzey uzmanları tarafından standartlar belirlenmiş; bu standartlar enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji maliyetlerinin azaltılması, çevreye etkisi, sürdürülebilir enerji gibi başlıklardan oluşturulmuştur. Böylece ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ uluslararası en iyi standart olarak ortaya çıkmıştır.

İşletmelerin üretimi arttıkça, enerji kaynaklarının kullanımında, başarılı bir sistem oluşturması önemlidir. Kaynakların tasarruflu, verimli ve etkin kullanımına yönelik bir enerji yönetim sisteminin oluşturulması, her işletme için kaçınılmazdır. Enerji kaynaklarının, Enerji Yönetim Sistemi Standartına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji tipi ne olursa olsun, daha sürdürülebilir, daha etkin enerji tüketimi için sürekli iyileştirme olmasını sağlayan kuralları koymaktadır. Kuruluşların ISO Enerji Yönetim Sistemi ile enerjide verimlilik sağlaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından zorunludur. Firmanın, Türkak Onaylı bir kuruluştan belge alınması şarttır.

A1 Belgelendirme TÜRKAK akreditasyonuyla gerçekleştirdiği ISO 50001 Denetim ve Belgelendirme faaliyetlerinde özellikle üç hususta firmalarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı temel ilke olarak belirlemiştir.

Birincisi; Uzman denetçi ve teknik uzman kadromuz ile gerçekleştirdiğimiz denetimlerde Enerji verimliliği ile ilgili bir çok detayda farkındalıkların sağlanması ve bu konuya katılımın arttırılması.

İkincisi; Firmalarımız tarafından uygulanan ISO Enerji Yönetim Sistemi’nin olgunlaşmasına katkıda bulunarak Enerji tasarruflarının ortaya çıkması ve bunun sürekliliğinin sağlanarak maddi kazançların olması.

Üçüncüsü ve en önemlisi kıt bir kaynak olan enerjinin gelecek nesillere aktarılması. 

ISO 50001 Sertifikası ile kaynakların verimliliğini artırmak ve iyileştirmek, kuruluşların zorunluluğudur. Bu belge kuruluştan enerji tüketimini ve iyileştirme potansiyeli olan noktaları, enerji tüketimlerine bağlı olarak belirlemesini istiyor. Belirledikten sonra tanımlamasını istiyor. Çünkü enerji kaynaklarının tüketiminin iyi yönetilmesi hem firmaya hem de ülkeye fayda sağlayacaktır.  Ülkemizi iklim felaketlerinden korumak, dünyayı küresel ısınmadan korumak için iso enerji kaçınılmazdır. A1 Belgelendirme onaylı bir Türkak Akreditasyonlu kuruluştur. Profesyonel hizmetimiz ile enerji de tasarrufunuzu sağlayalım, iyileştirme potansiyeli olan noktaları tüketimlerinize göre belirleyip, iyileştirelim. Firmanıza maddi kazanç sağlayalım. 

ISO 50001 Belgelendirmesi İçin Hemen Başvurun

ISO Enerji Belgesi Nedir?

Mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi uygulamaları temsil eden bir yönetmelik olan iso enerji yönetimi, uzun yıllarda hazırlanmış, 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir sistemdir. Bir kuruluşa ait baz enerji tüketiminin tespitini sağlayacak süreçlerin uygulanmasında fayda sağlar. Tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve kaynakların performans göstergelerini belirlemeyi sağlar. Kaynakların etkin verimli kullanımını, performansını geliştirmek için ise iyileştirme avantajlarını belirlemeyi sağlar. Kayıt altına almayı sağlar. ISO enerji belgesi için, Türkak Akreditasyonlu ISO 50001 Belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu sistem için gerekli süreçleri başlatabilmek için, işletmenin enerji kaynaklarını tasarruflu, etkin ve verimli kullanıma yönelik bir sistem kuruyor ve uyguluyor olması gerekmektedir.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Neden Almalıyım? 

 • Yenilenemeyen enerji kaynakları kullandıkça; dünya rezervlerinin azalmasına bağlı enerji maliyetleri gün geçtikçe ciddi bir maliyet haline gelmektedir. Ülkemiz açısından da milyon dolarlar ithalat verilerimize yansımaktadır. Bu da ciddi bir çıktı kalemimizdir.
 • Firmanız açısından enerji kaybınızı tespit ederek enerji maliyetlerinde ciddi bir tasarruf elde edebilirsiniz.
 • Sera gazı ile mücadele etmemiz gerekmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) üye olan ülkeler, küresel ortalama sıcaklık artışını  2 °C'nin altına düşürmeyi kabul ettiler.
 • Sera gazı emisyonları (GHG) ile ilgili olan ulusal yükümlülüklerinizi sağlamış olursunuz. (Doğrudan yasal zorunluluk istenen kuruluşlar yerine getirmelidir.)
 • AB enerji mevzuatlarına uyum sağlamış olursunuz.
 • Ülkelerin ticari faaliyetlere  koymuş olduğu yükümlülükleri de sağlamış olursunuz
 • Marka ve prestij açısından enerji verimliliklerinizi ve çevreye etkinizi paylaşarak olumlu bir marka imajı uyandırabilirsiniz.
 • Sağlamış olduğunuz tasarruflarla yeni bir yatırım elde etme fırsatı elde edebilirsiniz.
 • Ulusal ve Uluslararası krediler ve hibelerden yararlanma imkanına sahip olabilirsiniz.

Tüm bunları başarmak için ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİNİ SİSTEMİ’ni kurmak gerekir.

ISO 50001 ENYS Nedir?

Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. Firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde, iso enerji yardımcı olan bir süreçtir. Sistem; iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı sağlar. Enerji performansını geliştirmek içinse iyileştirme fırsatlarını tespit etmeyi, öncelik sırasını ve kayıt altına almayı sağlar.

Sanayi kuruluşlarının başlıca masraflarından biri olan enerji giderleri, sürdürebilir enerji yönetim çalışmalarıyla azaltılabilir. Enerji kayıplarını ve masraflarını asgari düzeye indirmenin esas yolu enerji tüketimini azaltmaktır ve bunu başarmanın en iyi yolu da enerji yönetimine sistemli bir şekilde yaklaşan ENYS’dir.

Bu standart 9 Haziran 2011 tarihinde yayımlanmıştır. UNIDO’nun talebi doğrultusunda 2008’de ISO bünyesinde enerji yönetimi alt kurulu kurulmuştur. Sistem; ISO 9001- Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır.

ISO Enerji Yönetim Sistemi uygulanmasıyla enerji tüketimi azaltılır ve tüketimin azaltılmasıyla enerji masrafları da azalır ve kontrol altında tutulur.

Enerji Yönetim Sisteminin Amacı

 • Firmaların enerji performansı adı altında toplanan enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu geliştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarına yardımcı olmaktır.
 • Bu sistemin uygulanması enerjinin sistematik bir şekilde yönetilmesine, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevre etkilerinde azalmaya yol açacaktır.
 • Bu standart, enerji yönetim sistemi koşullarını belirler.
 • Enerji politikası geliştirmek ve uygulamak,
 • Amaç ve faaliyet planları oluşturmaktır.

ISO 50001:2018 EYS’i Nasıl Uygulayabiliriz? 

İster bağımsız uygulayıp, istenirse de diğer yönetim sistemlerinizle kolaylıkla entegre edebilirsiniz. (ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, TS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Standartları ile Uyumludur.)

ISO 50001 Standardının Kapsamı Nedir?

ISO 50001 Standardı ile ilgili yeni kapsamlar 21 Ağustos 2021 tarihinde ISO tarafından yayınlandı. Enerji Yönetim Sistemi Standardının kapsamının genel özeti aşağıdaki gibidir.  

 • Performans denetimleri vs.
 • Enerji eylem planı
 • Enerji kullanılan ekipman
 • Sistem ve süreçler
 • Ölçümler
 • Enerjinin tedariki
 • Enerji kullanımının raporlanması
 • Enerji politikası

ISO Enerji Yönetim Sistemi Faydaları

Bu sistemin oluşumu kuruluş için 'çevre dostu' kurumsal imajın pekiştirilmesine katkı sağlar. Diğer bir faydası da enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır. Maliyetlerin azaltılması ile orantılı olarak rekabet gücünüz artar. Çevre ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına alır. Daha temiz bir çalışma ortamı sağlanır. Firmanın küresel ısınmaya olumsuz katkısı da azaltılmış olur. ISO 50001, çocuklarıma, geleceğimize olan bir borcumuzdur. Ülkemizi iklim felaketlerinden korumak için en iyi yollardan biridir. Son yıllarda değişen iklim yapısı ve  sürekli artış gösteren enerji maliyetleri enerji verimliliğinin önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Firmanızı rekabet ortamında  ISO 50001 Belgesi ile ön plana çıkartın. Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketimini azaltmaktır. Günümüzde kuruluşların, en önemli gider masraflarından biri haline gelen Enerji Maliyetleri disiplini ve sürdürülebilir, ISO ENERJİ YÖNETİMİ 50001 çalışmaları ile azaltılabilir.

ISO 50001 Belgesi Almak Zorunlu mu? 

ISO 50001:2018 ENYS Belgesi almak zorunludur. Bu standardın zorunluluğu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlandı.

Daha detaylı bilgi, verilen destekler ve ilgili Yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir.