ISO 14001

İçinde yaşadığımız doğayı korumak bilinçli her canlının görevi olmalıdır ve bu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile kolayca sağlanabilir.
ISO 14001.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

İnsanların içinde yaşadığı doğanın, gelişen endüstriyle hızla yok olmaya başladığı yadsınamaz bir gerçektir. Dünya nüfusunun artması, sanayinin teknolojiyle birlikte hızla gelişmesi, yaşam alanlarının azalması, doğanın tahrip edilmesi gibi birçok sebepten kaynaklanan çevre kirliliği, özellikle son yirmi yılda insan hayatını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren en önemli sorunların başında gelmektedir.
Uluslararası boyut kazanmadan önce sadece yerel kirlilik olarak görülen çevre kirliliği hızla artarak bölgesel olmanın da ötesine geçerek tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir. Günümüzde çevre bilincinin artması sonucu küresel pazarda varlığını sürdürebilmenin gereklerinden biri de insana verilen değerin yanında doğaya da verilen değer olmuştur. Günümüz tüketicileri sadece talep ettikleri mal veya hizmetlere değil, doğaya ve çevreye de özen gösterilmesini istemektedir. Bu nedenle insanoğlunun doğaya ve çevresine verdiği zararları en aza indirgemek için çevre standartları ve çevreye hitap eden uluslararası yasal mevzuatlar uygulanmaya başlanmıştır.  Bu bağlamda doğanın ve çevrenin korunmasını hedef alan ve ISO tarafından yayımlanan standartlar, ISO 14001 olarak adlandırılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen standarttır. ISO 14001 belgesi almak isteyen firmaların, çevre performanslarının takip edilerek sürekli iyileştirilmesi ve çevreyle ilgili mevzuat ve yasalardaki şartlara uymaları gerektirmektedir. Avrupa Birliği yasalarına uyum kapsamında da önem kazanan çevre yönetim sistemi, diğer tüm avantajlarının dışında, Çevre ve Orman Bakanlığının denetimlerini geçmek isteyen firmaların uygulaması gereken bir standarttır.

Belgelendirmesi yapılan standardın tam adı ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu’dur. ISO 14001; hammaddeden, tüketiciye sunulan son ürüne kadar olan sürecin her evresinde çevresel etmenlerin gerekli tedbirlerle kontrol altına alınarak çevreye verilebilecek zararların asgari düzeye indirilmesini sağlayan bir standartlar bütünüdür. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve bununla ilgili sistemler serisi, bütün ülkelerde geçerli olan çevre kanunları ve yönetmeliklerle uyumlu olduğu için, sistemi uygulamak genelde mevzuat şartlarıyla paralellik gösterir ve uygulanmayı kolaylaştırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, firmaların doğal kaynak kullanımlarının ve çalışmaları sonucunda doğaya verdikleri zararların minimum seviyeye indirilmesini sağlar. Son on yılda dünyada doğaya ve çevreye karşı duyarlı olan firmaların; tüketiciler, dolayısıyla da yatırımcılar üzerinde saygınlıklarının arttığı gözlemlenmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin uygulanması, doğaya ve devam ettirilebilir kalkınmaya verilen önemi göstermekte ve bu yüzden şirketler tüketiciler için daha tercih edilebilir olmaktadır. Ayrıca, Çevre Yönetim Sistemi'ni etkili biçimde kullanan şirketlerin doğal kaynak tüketimlerinin azalması sonucu harcamalarında da azalmalar olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak sorumlulukla sonuçlanan olayların azalmasıyla sigorta giderlerinin de azaldığı görülmektedir.

Doğa ve çevre, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde önemli hususlardan biridir. Yanı sıra Çevre ve Orman Bakanlığı denetimleri de ISO 14001 standardının koşullarına paralellik arz etmekte, bu standardın uygulanması mevzuat şartlarına uyumu arttırmaktadır.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin yararlarına kısaca değinmek gerekirse:

 • Doğal kaynakların etkili kullanımı sonucunda masraflar azalır, verimlilik artar.
 • İşyeri kalitesinin, buna bağlı olarak da personel moralinin yükselmesi sağlanır ve firmaya olan sadakati arttırır.
 • Çevre yönetimi için sorumluluk alındığının güvencesinin verilmesinden dolayı tüketici güveni artar.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan can veya mal kaybıyla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır, dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerinde de düşüş sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı arttırır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

ISO 14001 Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım